متن آهنگ این نیز بگذرد دنگ شو

دهکده موسیقی ایرانیان